1399/06/31
بارگذاری نسخه الکترونیکی پایان نامه/رساله
.

1- دانشجو به پیشخوان خدمت در سامانه گلستان مراجعه نموده و درخواست تایید چکیده و کلید واژه فعالیت را انتخاب نماید.

2- دانشجو پس از انتخاب درخواست،صفحه ای برای او باز می شود که باید در مکان های مربوطه، چکیده فارسی و لاتین پایان نامه را وارد نماید.

3- دانشجو می بایست پس از ثبت چکیده فارسی و لاتین، بر روی آیکون "ایجاد" کلیک نماید تا محل ثبت کلیدواژه و محل ارسال نسخه های الکترونیکی فعال گردد.

4- دانشجو سپس کلیدواژه ها و فایل Word و Pdf پایان نامه-رساله را در جای مربوطه وارد نماید و گزینه تایید و ارسال را کلیک نماید تا فایل ها برای مسئول کتابخانه ارسال گردد.

5- مسئول کتابخانه فایل های Word و Pdf پایان نامه-رساله را جهت رعایت فرمت و چارچوب مصوب کنترل می نماید و پس از تایید برای استاد راهنمای اول ارسال می گردد.

6- استاد راهنما چکیده و کلیدواژه و فایل های Word و Pdf پایان نامه-رساله بارگذاری شده را از لحاظ مضمون و محتوا کنترل می نماید و در صورت تایید برای مسئول کتابخانه ارسال می گردد.

7- مسئول کتابخانه ، فایل نهایی را دریافت کرده و آن را به سامانه کتابخانه منتقل می نماید و وضعیت و تاریخ نشر را در سامانه گلستان و سامانه کتابخانه اعلام می نماید و فرایند تکمیل می گردد.

تذکر:دانشجویان دقت نمایند در هر مرحله اگر فایل های بارگذاری شده توسط استاد راهنما و مسئول کتابخانه مورد تایید نباشد، در سامانه گلستان به دانشجو جهت اصلاح برگشت داده می شود و دانشجو موظف است بعد از اصلاح، روند درخواست بارگذاری را دوباره انجام دهد.