1399/03/12
تمدید سنوات ترم 6
.

  1. دانشجویی که بر اساس ماده 5 آیین نامه در طول مدت مجاز تحصیل، (2 سال- 4 نیمسال) و نیمسال پنجم موفق به اتمام واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد و دفاع از پایان نامه نشده است و متقاضی تمدید سنوات ترم 6 می باشد ، می بایست طبق مراحل زیر عمل نماید.

  2. دانشجو می بایست حداقل 1 ماه قبل از زمان انتخاب واحد نیمسال بعد طبق تقویم آموزشی دانشگاه، اگر پژوهش محور است، فرم گزارش پیشرفت پایان نامه و فرم طرح وضعیت درشورای دانشکده و اگر آموزش محور است، فرم طرح وضعیت درشورای دانشکده را پرینت گرفته و تکمیل نماید.

  3. دانشجو به همراه فرم مربوطه به استاد راهنما مراجعه نماید تا استاد راهنما نظر و رضایت خود از پیشرفت کار دانشجو در زمینه پایان نامه ی دانشجو و نیاز به مهلت بیشتر دانشجو برای کارهایش را در فرم های مربوطه اعلام نماید.

  4. دانشجو فرم های تایید شده توسط استاد راهنما را به اداره آموزش دانشکده تحویل دهد.

  5. دانشجو حداکثر 2 هفته پس از تحویل فرم به اداره آموزش دانشکده، می تواند رأی شورای آموزشی دانشکده را در گزارش 173 سامانه آموزشی گلستان مشاهده نماید.

  6. دانشجو حداکثر 2 هفته پس از رأی شورای آموزشی دانشکده، می تواند رأی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه را در خصوص تمدید ترم 6 در گزارش 173 سامانه آموزشی گلستان مشاهده نماید.

  7. در صورت موافقت شورای تحصیلات تکمیلی با تمدید ترم 6 دانشجو ، اداره آموزش دانشکده سرترم نیمسال بعد را برای دانشجو فعال می نماید .

  8. از آنجا که این نیمسال تحصیلی برای کلیه دانشجویان ( اعم از دانشجویان بهره مند از آموزش رایگان و یا دانشجویان نوبت دوم ) شهریه دار خواهد بود، دانشجو موظف است قبل از انتخاب واحد اقدام به پرداخت الکترونیکی پیش پرداخت شهریه (که در سامانه آموزشی گلستان برای او بعنوان بدهی مشخص شده است) بنماید.

  9. دانشجو موظف است در زمان انتخاب واحد ، دروس مورد نظر خود را اخذ نماید.