1399/03/06
درخواست انصراف از تحصیل
.
1- دانشجویی که به هر دلیل تقاضای انصراف از تحصیل دارد باید فرم درخواست دانشجو برای طرح در شورای دانشکده را طبق تقویم آموزشی دانشگاه، قبل از شروع ترم و حداکثر تا پایان زمان حذف و اضافه، پرینت گرفته و قسمت مربوط به دانشجو و تاریخ دقیق درخواست دانشجو را تکمیل نماید.
2- دانشجو به همراه فرم به استاد راهنمای خود، مراجعه نماید تا استاد راهنما نظر خود را در مورد درخواست انصراف دانشجو، در فرم نوشته و امضا نماید .
3- دانشجو باید فرم را به اداره آموزش دانشکده تحویل نماید تا در شورای آموزشی دانشکده مطرح گردد.
4- دانشجو می تواند پس از دو ماه از تاریخ ارائه فرم به اداره آموزش دانشکده، به گزارش 173 سامانه گلستان مراجعه نماید و رأی شورای آموزشی دانشکده را مشاهده نماید.
5- اداره آموزش دانشکده پس از صدور رأی انصراف از تحصیل، آخرین وضعیت دانشجو را در سیستم گلستان از مشغول به تحصیل به منصرف از تحصیل تغییر می دهد و دانشجو با مراجعه به صفحه اطلاعات جامع دانشجو می تواند این تغییر را مشاهده نماید.
6- در این مرحله ، تسویه حساب دانشجو در سامانه گلستان فعال می گردد و دانشجو از طریق گزارش 522 ، به شماره تلفن تماس قسمت های مختلف دانشگاه که قرار است تسویه حساب دانشجو را تایید کنند دسترسی خواهد داشت .
7- دانشجو می تواند به صورت تماس تلفنی از مسئولین هر قسمت بخواهد که در سامانه گلستان تسویه حساب او را تایید نمایند و در غیر این صورت روال تسویه حساب به صورت عادی انجام می پذیرد.
8- دانشجو می تواند تکمیل تسویه حساب خود را در گزارش 522 سامانه گلستان مشاهده نماید.
9- اداره آموزش دانشکده پرونده دانشجو را پس از اتمام تسویه حساب در سامانه گلستان ، به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در ساختمان مرکزی ارسال می نماید .
10- از این به بعد دانشجو اگر به گواهی یا هر مدرک دیگری نیاز داشته باشد باید مستقیماً به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه واقع در خیابان میرداماد- سازمان مرکزی دانشگاه – طبقه همکف مراجعه نماید.

تذکرات:

- متقاضی انصراف از تحصیل تا قبل از تصویب حکم انصراف در شورای آموزشی دانشکده ، دانشجو تلقی شده و موظف به رعایت قوانین و مقررات دانشگاه می باشد.
- دانشجو در صورت پشیمانی از انصراف از تحصیل ، مجاز است تنها برای یک‌بار و حداکثر تا دو ماه از تاریخ ارائه فرم به اداره آموزش دانشکده، به اداره آموزش دانشکده مراجعه نماید و تقاضای انصراف از تحصیل خود را پس بگیرد .
- در مواردی که دانشجو به دلایل شخصی نیاز فوری به گواهی انصراف از تحصیل داشته باشد ، باید به هنگام تحویل فرم ، تعهد کتبی مبنی بر عدم پشیمانی از درخواست انصراف به تحصیل را نیز به اداره آموزش دانشکده تحویل نماید، تا تصویب انصراف از تحصیل در شورای آموزشی دانشکده قبل از سپری شدن مهلت دوماهه، صورت پذیرد.
- عدم ثبت نام و انتخاب واحد در نیمسال تحصیلی به منزله انصراف از تحصیل نیست و در صورت عدم ثبت نام، از نظر مقررات آموزشی ، بعنوان عدم مراجعه تلقی شده و دانشجو محروم از تحصیل خواهد شد .