فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 447 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
تجهیزات
نام دستگاه: سیستم بارگذاری آزمایش خزش در موضوعات ژئوتکنیکی
نام آزمایشگاه: مدل‌های فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیدناصر مقدس تفرشی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: سنسور اندازه‌گیری نشست با کورس‌های مختلف
نام آزمایشگاه: مدل‌های فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیدناصر مقدس تفرشی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: سنسور اندازه‌گیری فشار خاک
نام آزمایشگاه: مدل‌های فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیدناصر مقدس تفرشی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: لودسل 10 تن و 1 تن
نام آزمایشگاه: مدل‌های فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیدناصر مقدس تفرشی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: دیتالاگر 16 کانال
نام آزمایشگاه: مدل‌های فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیدناصر مقدس تفرشی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: دیتالاگر 8 کانال
نام آزمایشگاه: مدل‌های فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیدناصر مقدس تفرشی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: محفظه آزمایش به ابعاد 1*1*1 متر برای شبیه ‌سازی بستر خاکی
نام آزمایشگاه: مدل‌های فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیدناصر مقدس تفرشی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: قاب بارگذاری و ملحقات برای جک 1 تن
نام آزمایشگاه: مدل‌های فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیدناصر مقدس تفرشی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: جک هیدرولیکی با ظرفیت 1 تن و قابلیت اعمال بار استاتیکی و سیکلی
نام آزمایشگاه: مدل‌های فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیدناصر مقدس تفرشی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: محفظه آزمایش به ابعاد 2/5*2/5*1 متر برای شبیه ‌سازی بستر خاکی
نام آزمایشگاه: مدل‌های فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیدناصر مقدس تفرشی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: جک هیدرولیکی با ظرفیت 10 تن و قابلیت اعمال بار استاتیکی و سیکلی
نام آزمایشگاه: مدل‌های فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیدناصر مقدس تفرشی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: قاب بارگذاری برای جک 10 تن
نام آزمایشگاه: مدل‌های فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیدناصر مقدس تفرشی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: ادومتر
نام آزمایشگاه: مد‌ل‌سازی مخازن زمین ساختی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: حسن قاسم‌زاده
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://civil.kntu.ac.ir/page-civil962/FA/5/form/pId13017
1401/01/30
نام دستگاه: سی بی آر
نام آزمایشگاه: مد‌ل‌سازی مخازن زمین ساختی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: حسن قاسم‌زاده
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://civil.kntu.ac.ir/page-civil962/FA/5/form/pId13017
1401/01/30
نام دستگاه: رادار نفوذی به زمین (GPR)
نام آزمایشگاه: مد‌ل‌سازی مخازن زمین ساختی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: حسن قاسم‌زاده
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://civil.kntu.ac.ir/page-civil962/FA/5/form/pId13017
1401/01/30
نام دستگاه: دستگاه خاک‌شویی
نام آزمایشگاه: مد‌ل‌سازی مخازن زمین ساختی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: حسن قاسم‌زاده
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://civil.kntu.ac.ir/page-civil962/FA/5/form/pId13017
1401/01/30
نام دستگاه: دستگاه اندازه‌گیری هدایت حرارتی
نام آزمایشگاه: مد‌ل‌سازی مخازن زمین ساختی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: حسن قاسم‌زاده
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://civil.kntu.ac.ir/page-civil962/FA/5/form/pId13017
1401/01/30
نام دستگاه: جعبه آزمایش خاک غیراشباع با ابعاد تقریبی 2*1 مترمربع
نام آزمایشگاه: مد‌ل‌سازی مخازن زمین ساختی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: حسن قاسم‌زاده
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://civil.kntu.ac.ir/page-civil962/FA/5/form/pId13017
1401/01/30
نام دستگاه: جک 10 تن
نام آزمایشگاه: شبیه‌سازی ترکیبی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: رضا کرمی محمدی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://civil.kntu.ac.ir/page-civil962/FA/5/form/pId13080
1401/01/30
نام دستگاه: ابزار سنجش نیرو و جابه‌جایی
نام آزمایشگاه: شبیه‌سازی ترکیبی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: رضا کرمی محمدی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://civil.kntu.ac.ir/page-civil962/FA/5/form/pId13080
1401/01/30
نام دستگاه: تجهیزات ریل و هادی
نام آزمایشگاه: شبیه‌سازی ترکیبی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: رضا کرمی محمدی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://civil.kntu.ac.ir/page-civil962/FA/5/form/pId13080
1401/01/30
نام دستگاه: قاب تکیه‌گاهی
نام آزمایشگاه: شبیه‌سازی ترکیبی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: رضا کرمی محمدی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://civil.kntu.ac.ir/page-civil962/FA/5/form/pId13080
1401/01/30
نام دستگاه: جک بال اسکرو
نام آزمایشگاه: شبیه‌سازی ترکیبی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: رضا کرمی محمدی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://civil.kntu.ac.ir/page-civil962/FA/5/form/pId13080
1401/01/30
نام دستگاه: سرور محاسباتی hp
نام آزمایشگاه: پایش و پیش‌بینی هیدرولوژیکی و هواشناسی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: فرهاد یکه یزدان‌دوست
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: Shaker
نام آزمایشگاه: پایش سلامتی سازه‌ها
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: بهروز عسگریان
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: سکوی تست
نام آزمایشگاه: پایش سلامتی سازه‌ها
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: بهروز عسگریان
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: کوره تست کشش
نام آزمایشگاه: آژمایشگاه خواص مکانیک مواد
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: رحمت‌الله قاجار
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: دیتالاگر 18 کاناله
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه کاربرد روش‌های عددی در مهندسی عمران
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سعیدرضا صباغ یزدی - سعید اصیل قره‌باغی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://civil.kntu.ac.ir/page-civil962/FA/5/form/pId15036
1401/01/30
نام دستگاه: سکوی متحرک
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه واقعیت مجازی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: علی نحوی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://www.drivingsimulator.ir
1401/01/30
نام دستگاه: دستگاه شبیه‌ساز رانندگی اتوبوس آکیا
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه واقعیت مجازی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: علی نحوی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://www.drivingsimulator.ir
1401/01/30
نام دستگاه: شبیه‌ساز رانندگی اتوبوس اسکانیا
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه واقعیت مجازی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: علی نحوی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://www.drivingsimulator.ir
1401/01/30
نام دستگاه: دستگاه شبیه‌ساز رانندگی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه واقعیت مجازی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: علی نحوی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://www.drivingsimulator.ir
1401/01/30
نام دستگاه: دستگاه تست یونیورسال 25KN (کشش،خمش،فشار)
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکز تحقیقات مواد و سازه‌های کامپوزیت و هوشمند
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: سید محمدرضا خلیلی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://crcsms.mechanical.kntu.ac.ir
1401/01/30
نام دستگاه: فیکسچر کشش سیم
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکز تحقیقات مواد و سازه‌های کامپوزیت و هوشمند
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: سید محمدرضا خلیلی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://crcsms.mechanical.kntu.ac.ir
1401/01/30
نام دستگاه: چمبر شرایط محیطی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکز تحقیقات مواد و سازه‌های کامپوزیت و هوشمند
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: سید محمدرضا خلیلی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://crcsms.mechanical.kntu.ac.ir
1401/01/30
نام دستگاه: ضربه چارپی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکز تحقیقات مواد و سازه‌های کامپوزیت و هوشمند
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: سید محمدرضا خلیلی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://crcsms.mechanical.kntu.ac.ir
1401/01/30
نام دستگاه: کپسول نیتروژن مایع
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکز تحقیقات مواد و سازه‌های کامپوزیت و هوشمند
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: سید محمدرضا خلیلی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://crcsms.mechanical.kntu.ac.ir
1401/01/30
نام دستگاه: کوره گرم آزمایشگاهی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکز تحقیقات مواد و سازه‌های کامپوزیت و هوشمند
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: سید محمدرضا خلیلی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://crcsms.mechanical.kntu.ac.ir
1401/01/30
نام دستگاه: ضربه سرعت بالا
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکز تحقیقات مواد و سازه‌های کامپوزیت و هوشمند
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: سید محمدرضا خلیلی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://crcsms.mechanical.kntu.ac.ir
1401/01/30
نام دستگاه: استیشن نرم افزاری ثابت
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکز تحقیقات محاسبات علمی بهینه‌سازی و مهندسی سامانه‌ها (اسکوپ)
نام دانشکده/مرکز : دانشکده ریاضی
نام سرپرست:
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: میکروسکوپ نوری
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ماشین کاری‌های مخصوص
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: مجید قریشی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://kntu.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=18432&tempname=pazhoohesh96&sub=96
1401/01/30
نام دستگاه: ترازوی دیجیتال
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ماشین کاری‌های مخصوص
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: مجید قریشی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://kntu.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=18432&tempname=pazhoohesh96&sub=96
1401/01/30
نام دستگاه: اسیلوسکوپ دیجیتال
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ماشین کاری‌های مخصوص
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: مجید قریشی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://kntu.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=18432&tempname=pazhoohesh96&sub=96
1401/01/30
نام دستگاه: ماشین تخلیه الکتریکی تک‌جرقه
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ماشین کاری‌های مخصوص
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: مجید قریشی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://kntu.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=18432&tempname=pazhoohesh96&sub=96
1401/01/30
نام دستگاه: زبری سنج قابل حمل
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ماشین کاری‌های مخصوص
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: مجید قریشی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://kntu.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=18432&tempname=pazhoohesh96&sub=96
1401/01/30
نام دستگاه: سامانه ساخت افزایشی از نوع اکستروژن ماده
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ساخت افزایشی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: جمال زمانی اشنی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: سامانه ساخت افزایشی از نوع همجوشی بستر پودر
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ساخت افزایشی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: جمال زمانی اشنی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: سامانه ساخت افزایشی از نوع پاشش بایندر
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ساخت افزایشی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: جمال زمانی اشنی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: بازوی رباتیک پیوسته|| Robo-Arm
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه روباتیک
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: سیدعلی‌اکبر موسویان
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://wp.kntu.ac.ir/moosavian/ARAS%20Lab.html
1401/01/30
نام دستگاه: ربات تک‌چرخ کروی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه روباتیک
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: سیدعلی‌اکبر موسویان
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://wp.kntu.ac.ir/moosavian/ARAS%20Lab.html
1401/01/30
نام دستگاه: ربات تک‌چرخ
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه روباتیک
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: سیدعلی‌اکبر موسویان
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://wp.kntu.ac.ir/moosavian/ARAS%20Lab.html
1401/01/30
نام دستگاه: ربات کابلی سه‌بعدی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه روباتیک
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: سیدعلی‌اکبر موسویان
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://wp.kntu.ac.ir/moosavian/ARAS%20Lab.html
1401/01/30
نام دستگاه: ربات چشم چابک
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه روباتیک
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: سیدعلی‌اکبر موسویان
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://wp.kntu.ac.ir/moosavian/ARAS%20Lab.html
1401/01/30
نام دستگاه: استوانه جداره نازک
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: رحمت‌الله قاجار
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: سیم داغ (Hot Wire)
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه جریان‌های چندفاز و محترق
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: مهرزاد شمس
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: تونل باد مادون صوت
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه جریان‌های چندفاز و محترق
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: مهرزاد شمس
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: همگن ساز
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه جریان‌های چندفاز و محترق
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: مهرزاد شمس
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: تست مدل توربین و ژنراتور
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه جریان‌های چندفاز و محترق
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: مهرزاد شمس
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: دستگاه تست انژکتور میدان الکتریکی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه جریان‌های چندفاز و محترق
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: مهرزاد شمس
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: دستگاه سوراخ‌کاری مرکزی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه توسعه فن آوری‌های توربین گازی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: سهیل نخودچی - عرفان صلاحی نژاد
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: آزمون فراصوتی (تست UT)
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تست غیرمخرب NDE
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: فرهنگ هنرور
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://wp.kntu.ac.ir/honarvar/NDELab/index.html
1401/01/30
نام دستگاه: چمبر دما بالا
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی باتری و مولدهای انرژی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: فرشاد ترابی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://wp.kntu.ac.ir/ftorabi/BatteryLab.html
1401/01/30
نام دستگاه: دستگاه اکتیو لود
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی باتری و مولدهای انرژی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: فرشاد ترابی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://wp.kntu.ac.ir/ftorabi/BatteryLab.html
1401/01/30
نام دستگاه: دستگاه تست باتری
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی باتری و مولدهای انرژی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: فرشاد ترابی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://wp.kntu.ac.ir/ftorabi/BatteryLab.html
1401/01/30
نام دستگاه: شبیه‌ساز دمبلی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقات فضایی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی هوافضا
نام سرپرست: مهران میرشمس
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://www.spacerl.com
1401/01/30
نام دستگاه: بالانس اتوماتیک میکرو شبیه‌ساز میزی کنترل وضعیت ماهواره
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقات فضایی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی هوافضا
نام سرپرست: مهران میرشمس
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://www.spacerl.com
1401/01/30
نام دستگاه: شبیه‌ساز میزی SSS
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقات فضایی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی هوافضا
نام سرپرست: مهران میرشمس
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://www.spacerl.com
1401/01/30
نام دستگاه: شبیه‌ساز میکرو زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقات فضایی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی هوافضا
نام سرپرست: مهران میرشمس
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://www.spacerl.com
1401/01/30
نام دستگاه: شبیه‌ساز میزی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقات فضایی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی هوافضا
نام سرپرست: مهران میرشمس
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://www.spacerl.com
1401/01/30
نام دستگاه: دوربین تحت شبکه
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقات فضایی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی هوافضا
نام سرپرست: مهران میرشمس
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://www.spacerl.com
1401/01/30
نام دستگاه: سنسور AHRS
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقات فضایی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی هوافضا
نام سرپرست: مهران میرشمس
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://www.spacerl.com
1401/01/30
نام دستگاه: کمپرسور
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقات فضایی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی هوافضا
نام سرپرست: مهران میرشمس
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://www.spacerl.com
1401/01/30
نام دستگاه: مدل حجمی ماهواره
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقات فضایی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی هوافضا
نام سرپرست: مهران میرشمس
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://www.spacerl.com
1401/01/30
نام دستگاه: میدان مغناطیسی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقات فضایی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی هوافضا
نام سرپرست: مهران میرشمس
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://www.spacerl.com
1401/01/30
نام دستگاه: شبیه‌ساز محفظه خلاء به همراه جعبه نگهدارنده
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقات فضایی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی هوافضا
نام سرپرست: مهران میرشمس
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://www.spacerl.com
1401/01/30
نام دستگاه: رادیو مخابرات
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقات فضایی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی هوافضا
نام سرپرست: مهران میرشمس
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://www.spacerl.com
1401/01/30
نام دستگاه: دماسنج لیزری
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تاسیسات و انرژی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: مجید سلطانی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: دوربین حرارتی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تاسیسات و انرژی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: مجید سلطانی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: کولر آبی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تاسیسات و انرژی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: مجید سلطانی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: دستگاه تست پنل خورشیدی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تاسیسات و انرژی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی مکانیک
نام سرپرست: مجید سلطانی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: پهپاد هوشمند مویک مینی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پژوهشی پرنده‌های بدون سرنشین
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی هوافضا
نام سرپرست: عبدالمجید خوشنود
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://uavlab.aero.kntu.ac.ir
1401/01/30
نام دستگاه: پهپاد
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پژوهشی پرنده‌های بدون سرنشین
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی هوافضا
نام سرپرست: عبدالمجید خوشنود
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه: https://uavlab.aero.kntu.ac.ir
1401/01/30
نام دستگاه: دستگاه مولتی پارامتر پرتابل دو کاناله با قابلیت اندازه هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول، PH گیری
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پایلوت آب و فاضلاب و میکروبیولوژی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیداحمد میرباقری فیروزآبادی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: هات پلیت استیرر
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پایلوت آب و فاضلاب و میکروبیولوژی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیداحمد میرباقری فیروزآبادی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: راکتور COD
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پایلوت آب و فاضلاب و میکروبیولوژی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیداحمد میرباقری فیروزآبادی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: انکوباتور یخچال‌دار
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پایلوت آب و فاضلاب و میکروبیولوژی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیداحمد میرباقری فیروزآبادی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: BOD متر
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پایلوت آب و فاضلاب و میکروبیولوژی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیداحمد میرباقری فیروزآبادی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: سانتریفوژ
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پایلوت آب و فاضلاب و میکروبیولوژی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیداحمد میرباقری فیروزآبادی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: جار تست
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پایلوت آب و فاضلاب و میکروبیولوژی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیداحمد میرباقری فیروزآبادی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: اکسیژن‌متر محلول ، DO سنج، دستگاه سنجش میزان اکسیژن، اکسیژن سنج
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پایلوت آب و فاضلاب و میکروبیولوژی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیداحمد میرباقری فیروزآبادی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: هود شیمیایی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پایلوت آب و فاضلاب و میکروبیولوژی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیداحمد میرباقری فیروزآبادی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: اسپکتروفتومتر
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پایلوت آب و فاضلاب و میکروبیولوژی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیداحمد میرباقری فیروزآبادی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: پایلوت پولساتور
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پایلوت آب و فاضلاب و میکروبیولوژی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیداحمد میرباقری فیروزآبادی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: پایلوت آب شیرین‌کن
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پایلوت آب و فاضلاب و میکروبیولوژی
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: سیداحمد میرباقری فیروزآبادی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: دوربین سرعت بالا
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه اندازه‌گیری میدانی رفتار سازه‌ها
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: مصطفی زین‌الدینی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: ترموکوپل دمای بالا
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه اندازه‌گیری میدانی رفتار سازه‌ها
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: مصطفی زین‌الدینی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: کوره و تجهیزات انجام آزمایش آتش بر رو سازه
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه اندازه‌گیری میدانی رفتار سازه‌ها
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: مصطفی زین‌الدینی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: قاب آزمایش ضربه سقوط آزاد
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه اندازه‌گیری میدانی رفتار سازه‌ها
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: مصطفی زین‌الدینی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: جابه‌جایی سنج دینامیکی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه اندازه‌گیری میدانی رفتار سازه‌ها
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: مصطفی زین‌الدینی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
نام دستگاه: Dynamic LoadCell
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه اندازه‌گیری میدانی رفتار سازه‌ها
نام دانشکده/مرکز : دانشکده مهندسی عمران
نام سرپرست: مصطفی زین‌الدینی
نام اپراتور:
شماره تماس : 0912
وب سایت آزمایشگاه:
1401/01/30
<<   <  1 2 3 4 5  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.