دانشجو: فردین امیرپور، استادراهنما: دکتر مرتضی طایفی، تاریخ دفاع: 1402/06/29
عنوان پایان‌نامه: کنترل رهگیری مسیر هگزاکوپتر با احتساب همزمان کنترل زاویه سمت
  
دانشجو: فردین امیرپور
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر مرتضی طایفی
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر عبدالمجید خوشنود (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر امیرعلی نیک‌خواه (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 
تاریخ: 1402/06/29
ساعت:
مکان:
تعداد بازدید:
34
تاریخ:
1402/06/29