دانشجو: سارا رضاپناه، استاد راهنما: دکتر امیرعلی نیک‌خواه، تاریخ دفاع: 1401/11/26
عنوان پایان‌نامه: شمال‌یابی سیستم‌های ناوبری اینرسی با سنسورهای کم‌تر
  
دانشجو: سارا رضاپناه
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر امیرعلی نیک‌خواه
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر عبدالمجید خوشنود (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر مرتضی طایفی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 
تاریخ: 1401/11/26
ساعت: -
مکان: -
تعداد بازدید:
328
تاریخ:
1401/11/26