جذب کارآموز/آزمایشگاه آیرودینامیک (تونل باد)
جهت آگاهی از شرایط جذب کارآموز به  سرپرست آزمایشگاه مراجعه شود.
تعداد بازدید:
153
تاریخ:
1400/03/18