فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 97 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
dr-vali.jpg نام : منصور
نام خانوادگی: ولي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
پست الکترونیک : mansour.vali[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/vali/
dr-Hooshmand.jpg نام : عباس
نام خانوادگی: هوشمند

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : hooshmand[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : ---
nikoofard1.jpg نام : اميرحسين
نام خانوادگی: نيكوفرد

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : a.nikoofard[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://apac.ee.kntu.ac.ir/nikoofard/
dr-Nekoei.jpg نام : محمدعلي
نام خانوادگی: نكوئي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : manekoui[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/manekoui/
nasr.jpg نام : غلامحسين
نام خانوادگی: نصري

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
porandokhtnargesii.jpg نام : پوراندخت
نام خانوادگی: نرگسي

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
dr-nadimi.jpg نام : ابراهيم
نام خانوادگی: نديمي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : nadimi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/nadimi/
man.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: ناهيدي

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
milani.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: ميلاني خاقاني

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
dr-mirtaheri.jpg نام : سيد عبداله
نام خانوادگی: ميرطاهري

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : mirtaheri[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mirtaheri
MMirzaei.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: ميرزايي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : mirzaei(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m.mirzaei
man.jpg نام : جاويد
نام خانوادگی: ملاكين

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
man.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: مقيمي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
dr-manavizadeh.jpg نام : نگين
نام خانوادگی: معنوي زاده

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : manavizadeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/manavizadeh/
motamedi.jpg نام : مهنوش
نام خانوادگی: معتمدي آذر

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
dr-Moaveni.jpg نام : بيژن
نام خانوادگی: معاوني

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : b.moaveni[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/b.moaveni
dr-mohebbi.jpg نام : مريم
نام خانوادگی: محبي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
پست الکترونیک : m.mohebbi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m.mohebbi
dr-mohamedpor.jpg نام : كمال
نام خانوادگی: محامدپور

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : kmpour[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/kmpour
man.jpg نام : غلامرضا
نام خانوادگی: لطيفي

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
dr-granpayeh.jpg نام : نصرت اله
نام خانوادگی: گرانپايه

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : granpayeh[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/granpayeh
man.jpg نام : اسماعيل
نام خانوادگی: كلانتري

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
kamyab.jpg نام : منوچهر
نام خانوادگی: كامياب

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
dr-ghatan-kashani.jpg نام : زهرا
نام خانوادگی: قطان كاشاني

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : z.ghatan[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/z.ghatan
man.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: قدير

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
man.jpg نام : احمد
نام خانوادگی: قادري

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
dr-fereydoonian.jpg نام : عليرضا
نام خانوادگی: فريدونيان

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : fereidunian[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fereidunian
drforozanfar.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: فروزانفر

مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی پزشکی
پست الکترونیک : forouzanfar[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
dr-faraji.jpg نام : فرهاد
نام خانوادگی: فرجي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
پست الکترونیک : faradji[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/faradji
dr-Fatehi.jpg نام : عليرضا
نام خانوادگی: فاتحي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : fatehi[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fatehi
dr-aliyari.jpg نام : مهدي
نام خانوادگی: علياري شوره دلي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مكاترونيك
پست الکترونیک : aliyari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aliyari
dr-aliakbarian.jpg نام : هادي
نام خانوادگی: علي اكبريان

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : aliakbarian[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aliakbarian
dr-golkar.jpg نام : مسعود
نام خانوادگی: علي اكبر گلكار

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : golkar[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/golkar
dr-abbasszadeh.jpg نام : كريم
نام خانوادگی: عباس زاده

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : abbaszadeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/abbaszadeh
drtolabi.jpg نام : محمد رضا
نام خانوادگی: طولابی

مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق- قدرت
پست الکترونیک : toulabi[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
drSalehi.jpg نام : عليرضا
نام خانوادگی: صالحي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : salehi[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/asalehi
drSadeghzadeh.jpg نام : رمضانعلي
نام خانوادگی: صادق زاده

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : sadeghz[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sadeghz
man.jpg نام : عباس
نام خانوادگی: شيباني

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
dr-shamsi.jpg نام : حسين
نام خانوادگی: شمسي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : shamsi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shamsi
shokri.jpg نام : شكراله
نام خانوادگی: شكري

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : shokri[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : ---
dr-sodagar.jpg نام : اميرمسعود
نام خانوادگی: سوداگر

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : amsodagar[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/amsodagar
man.jpg نام : منصور
نام خانوادگی: سعادت ملي

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
dr-sebt.jpg نام : محمدعلي
نام خانوادگی: سبط

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : sebt[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sebt
drzandi.jpg نام : حسام
نام خانوادگی: زندی

مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : zandi[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zandi
Zandi.jpg نام : حسام
نام خانوادگی: زندي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: الكترونيك
پست الکترونیک : zandi[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zandi
zamanian.jpg نام : مهدي
نام خانوادگی: زمانيان

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : mzamanian[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zamanian
dr-zokaei.jpg نام : سعدان
نام خانوادگی: زكائي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : szokaei[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/zokaei/
dr-zokaei.jpg نام : سعدان
نام خانوادگی: زكائي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : szokaei[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/zokaei/
zargarershadi.jpg نام : توحيد
نام خانوادگی: زرگرارشادي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
man.jpg نام : فيروز
نام خانوادگی: رهبر

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
dr-razikazemi.jpg نام : علي اصغر
نام خانوادگی: رضي كاظمي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : a.razi.kazemi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/razi.kazemi
dr-Radann.jpg نام : احمد
نام خانوادگی: رادان

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : radan[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/radan
dr-Raissii.jpg نام : فرشيد
نام خانوادگی: رئيسي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : raissi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/raissi/
Dalirroyfard.jpg نام : رسول
نام خانوادگی: دلير روي فرد

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : dfard[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/dfard
delrobaei.jpg نام : حسين
نام خانوادگی: دلربايي

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
drDelrobaei.jpg نام : مهدي
نام خانوادگی: دلربايي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مكاترونيك
پست الکترونیک : delrobaei[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/delrobaei
dr-darmani.jpg نام : يوسف
نام خانوادگی: درماني

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : darmani[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/darmani/
drkhaloozadeh.jpg نام : حميد
نام خانوادگی: خالوزاده

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : h_khaloozadeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/h_khaloozadeh
dr-khaleghi.jpg نام : علي
نام خانوادگی: خالقي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : khaleghi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/khaleghi
dr-khaki-sedigh.jpg نام : علي
نام خانوادگی: خاكي صديق

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : sedigh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sedigh
drKhadem.jpg نام : علي
نام خانوادگی: خادم

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
پست الکترونیک : alikhadem[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/alikhadem
dr-nobari.jpg نام : جعفر
نام خانوادگی: حيراني نوبري

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : nobari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nobari
man.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: حيدري

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
dr-hosseininezhad.jpg نام : حسين
نام خانوادگی: حسيني نژاد محبتي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : hosseini_nezhad[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hosseini_nezhad
dr-babaei.jpg نام : فرامرز
نام خانوادگی: حسين بابايي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق-الكترونيك
پست الکترونیک : fhbabaei[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fhbabaei
Dr-Hassibi.jpg نام : هوشنگ
نام خانوادگی: حسيبي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
pic.JPG نام : عليرضا
نام خانوادگی: حسن زاده

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : http://wp.kntu.ac.ir/hassanzadeh
وب سایت شخصی : hassanzadeh(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
dr-habibi-bastami.jpg نام : علي
نام خانوادگی: حبيبي بسطامي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : bastami[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/bastami
dr-chamani.jpg نام : سميه
نام خانوادگی: چماني

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : chamaani[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/chamaani
dr-Jafarii.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: جعفري

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
پست الکترونیک : jafari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rjafari
dr-tavakoli.jpg نام : مهسان
نام خانوادگی: توكلي كاخكي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : matavakoli[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/matavakoli
dr-tavakolibina.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: توكلي بينا

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : tavakoli[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/tavakoli
dr-tavasoli.jpg نام : بابك
نام خانوادگی: توسلي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : tavassoli[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/tavassoli
dr-taghirad.jpg نام : حميدرضا
نام خانوادگی: تقي راد

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : taghirad[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/taghirad
man.jpg نام : سيد علي
نام خانوادگی: تقوي

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
dr-teshnelab.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: تشنه لب

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : teshnehlab[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/teshnehlab
dr-tahsiri.jpg نام : احمدرضا
نام خانوادگی: تحسيري

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : tahsiri[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/tahsiri/
dr-pakizeh.jpg نام : توكل
نام خانوادگی: پاكيزه

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : pakizeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/t.pakizeh
drbeygi.jpg نام : لطف اله
نام خانوادگی: بيگي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : beygi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/beygi/
drBathaei.jpg نام : سيد محمدتقي
نام خانوادگی: بطحائي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : bathaee[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/bathaee
man.jpg نام : يداله
نام خانوادگی: برادران

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.