مدير مركز
 
 
 

ما معتقدیم

منابع انرژی ثروتی نیست که از گذشتگان به ما به ارث رسیده باشد. بلکه سرمایه ای است که از آیندگان به امانت گرفته ایم.

   Associate Professor,

   Department of Energy Systems Engineering, Head

   Faculty of Mechanical Engineering

   K.N. Toosi   University of Technology

   No. 17, Pardis Ave., Mollasadra Ave., Tehran-Iran

   Tel.: +98 (21) 88677272

   Fax: +98 (21) 88677272

   Cell Phone: +98 (912) 1055614

   E-mails: amidpour@kntu.ac.ir; amidpour@gmail.com

 
 

   EDUCATION:

          PhD in Process Integration & Energy Conservation, UMIST, Manchester, UK, 1994-1997

         MSc in Process Integration & Energy Conservation, UMIST, Manchester, UK, 1992-1994

         BSc    in Chemical Engineering, Tehran University, Tehran, Iran,  1984-1988

    AWARDS:

          1) Best researcher in K.N.Toosi university of Technology, 2009

         2) Best lecturer in K.N.Toosi university of Technology, 2010

         3) Best M.SC. Thesis in Mechanical Engineering in Iran, 2009

         4) Best PhD thesis in Mechanical Engineering in Iran, 2010

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/01
تعداد بازدید:
4716
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.