فيلم‌هاي خبرگزاري‌ها در خصوص افتتاح مجتمع آزمايشگاهي و كارگاهي
1397/10/23
  • گزارش تلويزيوني شبكه آموزش سيما
  • گزارش خبري افتتاح مجتمع آزمايشگاهي در دانشكده هوافضا
  • گزارش خبري پخش شده در اخبار ساعت 14 شبكه اول سيما
  • گزارش خبري پخش شده در اخبار ساعت 20 شبكه چهار سيما
  • گزارش خبري پخش شده در اخبار ساعت 1830 شبكه پنج سيما
 
 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دانشكده مهندسي هوافضا

بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،

آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه

صندوق پستي: 3381-16765

كدپستي: 83911-16569

تلفن: 77791044 

Email: aerospace@kntu.ac.ir 

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.