قطب كنترل صنعتي

 گروه كنترل و سيستم دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در دو دهه فعاليت با اجرا دوره هاي آموزشي و پژوهش هاي نظري و كاربردي در زمينه هاي گوناگون مهندسي كنترل، همواره همكاري و تعامل با بسياري از صنايع كشور داشته است.

برنامه راهبردي قطب علمي كنترل صنعتي گروه كنترل و سيستم آن است كه با استفاده از توانمنديهاي موجود و تجارب ارزشمند آن، اين فعاليتها را در جهت حل مشكلات و مسائل صنعتي كشور سازمان دهي نمايد و با گسترده تر كردن فعاليتهاي كاربردي گروه بر غناي فعاليت هاي پژوهشي آن بيفزايد.
 
 
مدير قطب:
دكتر حميد خالوزاده
 
 
اعضاي قطب:
دكتر علي خاكي صديق: استاد، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دكتر فرامرز حسين بابايي: استاد، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دكتر حميدرضا تقي راد: استاد، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دكتر محمد تشنه لب: دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دكتر حميد خالوزاده: دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دكتر عليرضا فاتحي: دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دكتر محمدتقي حميدي بهشتي: دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس
دكتر وحيد جوهري: دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/15
تعداد بازدید:
13761
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.