ماده27

ماده 27 - انتقال توام با تغيير رشته

انتقال توام با تغيير رشته يا گرايش در صورت احراز شرايط( موضوع مواد 23 تا 26) و با كسب موافقت دانشگاه هاي مبداء و مقصد، تنها براي يكبار امكان پذير است.

تبصره 1: معادل سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجوي انتقالي بر اساس شيوه نامه اجرايي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است.

تبصره 2: به ازاي هر 12 تا 20 واحد از دروس معادل سازي شده، با تاييد شوراي دانشكده، يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته مي شود.

تبصره 3: معادل سازي دروس تنها در شيوه هاي آموزشي هم عرض زير صورت مي گيرد:

الف) واحدهاي گذرانيده دانشجو در شيوه حضوري به شيوه هاي حضوري، نيمه حضوري يا غير حضوري

ب) واحدهاي گذرانيده دانشجو در شيوه نيمه حضوري به شيوه هاي نيمه حضوري و غير حضوري

ج) واحدهاي گذرانيده دانشجو در شيوه غير حضوري به شيوه غير حضوري

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
1479
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.