ماده23

ماده 23 - تغيير رشته

دانشجوي دوره كارشناسي پيوسته با داشتن شرايط زير مي تواند از يك رشته يا گرايش به رشته يا گرايش ديگر تحصيل در همان دانشگاه تغيير رشته يا گرايش دهد:

الف) وجود رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه

ب) موافقت شوراي دانشكده مبداء و مقصد و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه

ج) كمتر نبودن نمره هاي اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آموزشي مربوط از نمره آخرين فرد پذيرفته شده در آن رشته يا گرايش در دانشگاه و در همان سال پذيرش به استناد كارنامه محرمانه سازمان سنجش آموزش كشور

د) امكان ادامه تحصيل دانشجو در رشته يا گرايش جديد در سنوات مجاز باقيمانده

تبصره: دانشجو صرفاً در هر دوره تحصيلي براي يك بار مي تواند با رعايت شرايط اين ماده، تغيير رشته يا تغيير گرايش دهد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
1572
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.