ماده20

 ماده 20 - مرخصي تحصيلي 

دانشجو مي تواند با رعايت سنوات مجاز تحصيل، در دوره كارشناسي پيوسته حداكثر دو نيمسال از مرخصي استفاده كند.

تبصره 1: شوراي دانشكده مي تواند با رعايت سنوات مجاز تحصيل نسبت به صدور مرخصي تحصيلي با احتساب بر اساس درخواست دانشجو تصميم گيري نمايد.

تبصره 2: مدت مجاز مرخصي زايمان، دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي با تاييد شوراي دانشكده است.

تبصره 3: بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي( مرخصي پزشكي، ماموريت همسر يا والدين و ...) حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي، بدون احتساب در سنوات مجاز، در اختيار شوراي آموزشي دانشگاه است.

تبصره 4: دانشجو مي تواند با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه از مجموع مرخصي هاي مذكور در اين ماده و تبصره هاي مندرج در آن بهره مند شود.

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
1775
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.