ماده16

ماده 16 - ارزيابي پيشرفت تحصيلي

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعاليت در كلاس، انجام تكاليف و نتايج امتحانات انجام و به صورت عددي از صفر تا بيست محاسبه مي شود.

تبصره 1: مدرس هر درس موظف است نمره نهايي دانشجويان را در هر نيمسال ظرف حداكثر 10 روز پس از آخرين روز امتحانات آن نيمسال با در نظر گرفتن زمان لازم براي رسيدگي به اعتراضات دانشجويان در سامانه آموزشي دانشگاه درج نمايد.

تبصره2: برگزاري آزمون كتبي براي دروس نظري الزامي است.

تبصره 3: نمرات دروس تمرين دبيري،كارآموزي و كارورزي، عمليات صحرايي، كار در عرصه و دروسي كه در برنامه درسي مصوب، با پروژه ارائه مي شود، در صورتي كه به تشخيص مدرس، تأئيد شواري دانشكده و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه، تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، نا تمام تلقي مي شود. نمره ناتمام بايد حداكثر ظرف مدت 45 روز از تاريخ پايان امتحانات همان نيمسال با رعايت مهلت هاي مذكور در تبصره 1 اين ماده به نمره قطع تبديل شود. چنين دروسي مي بايست در نيم سال دوم هر سال تحصيلي و يا نيمسال تابستان ارائه شود و در صورت ارائه در نيمسال اول، مهلت اعلام نمره بر اساس تبصره 1 خواهد بود.

تبصره 4: درس پروژه كارشناسي مي تواند به صورت ناتمام تا نيمسال بعدي ادامه يابد. در صورت عدم اخذ يا عدم اتمام پروژه تا پايان نيمسال بعدي، نمره صفر براي درس مذكور در كارنامه درج مي گردد.

تبصره 5: نمره درس پس از قطعي شدن در سامانه آموزشي دانشگاه غير قابل تغيير است.

تبصره 6: مدرس موظف است برگه هاي امتحاني هر درس را به عنوان سابقه درس، حداقل تا دو نيمسال تحصيلي پس از نيمسال ارائه آن درس نزد خود نگهداري نمايد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
1682
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.