ماده7
ماده 7 - انتخاب واحد
دانشجو در هر نيمسال تحصيلي لازم است حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي انتخاب كند. حداكثر واحد مجاز انتخابي در دوره تابستان 6 واحد درسي است.
تبصره 1: دانشجو در هر صورت بايد حداقل واحدهاي درسي را در هر نيمسال به گونه اي اخذ نمايد كه همه واحدهاي درسي مصوب را طي سنوات مجاز به اتمام برساند.
تبصره 2: اگر ميانگين نمرات دانشجويي در يك نيمسال حداقل 17 باشد، دانشجو در نيمسال تحصيلي بعد مي تواند حداكثر تا 24 واحد درسي اخذ نمايد.
تبصره 3: چنانچه دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي براي دانش آموختگي، حداكثر 24 واحد درسي باقي داشته باشد، به شرطي كه ميانگين كل وي بالاي 12 باشد، مي تواند تا 24 واحد درسي اخذ نمايد.
تبصره 4: در شرايط خاص كه دانشجو با گذراندن حداكثر 8 واحد درسي دانش آموخته شود، با تائيد شوراي دانشكده، مي تواند واحدهاي مذكور را در دوره تابستان اخذ نمايد.
تبصره 5: دانشجو همزمان نمي تواند از مفاد تبصره هاي 3 و 4 اين ماده استفاده كند.
تبصره 6: در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به تشخيص شوراي دانشكده، بنا به دلايل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از 12 واحد درسي برسد، اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود، اما در مشروط شدن(موضوع ماده 19) يا ممتاز شدن دانشجو(موضوع تبصره 2 همين ماده) بي تاثير است(به عبارت ديگر، در شرايط مذكور، اگر ميانگين نيمسال دانشجو كمتر از 12 شد مشروط نيست و اگر 17 و بالاتر شد ممتاز محسوب نمي شود) 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/06
تعداد بازدید:
2174
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.