ماده2
ماده 2 - تعاريف
1- وزارت: منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.
2- دانشگاه: منظور دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي است.
3- آموزش رايگان: منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصيلي بدون پرداخت هزينه در دانشگاه هايي است كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند.
4- دانشجو: فردي است كه در يكي از دوره هاي آموزش عالي برابر ضوابط معين پذيرش شده، ثبت نام كرده و مشغول به تحصيل است.
5- حضوري: منظور شيوه اي از آموزش است كه دانشجو به صورت تمام وقت در فعاليت هاي آموزشي دانشگاه شركت مي كند.
6- غير حضوري: منظور شيوه اي از آموزش است كه حضور فيزيكي دانشجو در فعاليت هاي آموزشي الزامي نيست.
7- نيمه حضوري: منظور شيوه اي از آموزش است كه بخشي از آن به صورت حضوري و بخشي از آن به صورت غير حضوري انجام مي شود.
8- راهنماي آموزشي: عضو هيات علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي است كه از سوي دانشگاه انتخاب مي شود تا راهنماي تحصيلي دانشجو از تاريخ ورود تا دانش آموختگي باشد.
9- برنامه درسي: منظور مجموعه به هم پيوسته اي از دروس هر رشته تحصيلي است كه هدف مشخصي را دنبال مي كند و برنامه آن توسط دانشگاه يا شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت به تصويب رسيده است.
10- واحد درسي: ميزان درسي است كه مفاد آن براي هر واحد نظري 16 ساعت، عملي يا آزمايشگاهي 32 ساعت، كارگاهي يا عمليات ميداني(بازديد علمي) 48 ساعت، كارورزي يا كار در عرصه 64 ساعت و كاآموزي 120 ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه درسي مصوب اجرا مي شود.
11- درس جبراني: درسي است كه به تشخيص گروه آموزشي، گذراندن آن براي رفع كمبود دانش يا مهارت دانشجو، در آغاز دوره تحصيلي مربوط ضروري است.
12- رشته تحصيلي: يكي از شعب فرعي از گروه هاي علمي است كه به لحاظ موضوع كاملا مشخص است و از موضوعات گروه هاي علمي ديگر متمايز بوده و حداقل به يك كارايي مشخص مي انجامد.
13- گرايش تحصيلي: هر يك از شعب يك رشته تحصيلي كه ناظر بر تخصص آن باشد، كه اختلاف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از 7 درصد كل واحدهاي رشته كمتر و از 30 درصد كل واحدها بيشتر باشد.
14- دوره كارشناسي پيوسته: دوره تحصيلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز مي شود و دانشجو با گذراندن 135 تا 138 واحد درسي در رشته هاي علوم پايه و 140 تا 144 واحد درسي در رشته هاي فني و مهندسي، طبق برنامه درسي مصوب، به دريافت مدرك كارشناسي نائل مي شود.
15- گروه آموزشي: مجموعه رشته هاي مختلف تحصيلي در دوره متوسطه است كه با توجه به مواد آزموني مشترك، دسته بندي مي شود.
16- گروه آموزشي: بنيادي ترين واحد سازماني دانشگاهي متشكل از تعدادي عضو هيات علمي داراي تخصص مشترك در يك رشته علمي است كه با ايجاد و راه اندازي آن رشته تحصيلي، در دانشگاه تشكيل مي شود.
17- شوراي آموزشي: يكي از شوراهاي تخصصي و اولين سطح سياست گذاري بخشي دانشگاه مي باشد كه در حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي به رياست معاون آموزشي تشكيل مي شود و نسبت به سياست گذاري و برنامه ريزي و تصميم گيري در امور اجرايي در بخش مربوط اقدام مي نمايد. شوراي آموزشي مي تواند اختيارات مشخص شده در اين آيين نامه را به گروه آموزشي يا كميته منتخب تفويض كند.
18- شوراي دانشكده: شوراي دانشكده / مركز آموزش هاي آزاد و الكترونيكي دانشگاه
19- مدرس: منظور عضو هيات علمي است كه مسئوليت تدريس دروس نظري يا عملي را در دانشگاه بر عهده دارد.
20- دانش آموخته: فردي است كه يكي از دوره هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط معين، گواهي يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت كرده باشد.
21- نيمسال تحصيلي: هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته آموزش و 12 روز غير تعطيل امتحانات پاياني است.
22- دوره تابستان: شامل 6 هفته آموزش و يك هفته امتحانات پاياني است. 
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/02
تعداد بازدید:
1869
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.