ماده25

تغيير رشته

دانشجوي دوره كارشناسي پيوسته با داشتن شرايط زير مي تواند از يك رشته يا گرايش به رشته يا گرايش ديگر تحصيلي در آن گروه آزمايشي يا در يك گروه آزمايشي ديگر و در همان دانشگاه تغيير رشته يا گرايش دهد:

الف) وجود رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه.

ب) كمتر نبودن نمره اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري از نمره آن رشته يا گرايش در همان سهميه و در همان دانشگاه در سال پذيرش.

ج) امكان ادامه تحصيل دانشجو در سنوات مجاز باقيمانده.

د) موافقت گروه آموزشي و تأييد شوراي دانشكده مبدأ و مقصد و شوراي آموزشي دانشگاه.

ه) حداكثر تعداد تغيير رشته يا گرايش 5 درصد ورودي همان سال پذيرش دانشجو در دانشكده مبدأ مي باشد، مشروط بر آنكه از 5 درصد ورودي رشته/گرايش مقصد در سال ورودي دانشجو تجاوز نكند.

تبصره 1:

دانشجو در هر دوره تحصيلي فقط براي يك بار مي تواند با رعايت شرايط فوق تغيير رشته يا گرايش دهد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/22
تعداد بازدید:
903
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.