ماده17

معيار ارزيابي

معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است كه به صورت عددي از صفر تا بيست ( 20- 0 ) مي باشد.

تبصره 1:

مدرس هر درس موظف است گزارش نمره ارزيابي نهايي درس دانشجويان را ظرف بازه مجاز تعيين شده از طرف شوراي آموزشي در سيستم گلستان درج نمايد. اين زمان نمي تواند بيشتر از 10 روز پس از آخرين روز امتحانات نيمسال باشد.

تبصره 2:

حق درخواست اعتراض دانشجو حداكثر تا 72 ساعت پس از اعلام نمره بوده و استاد درس حداكثر تا 96 ساعت پس از انقضاي بازه اعلام نمره، مي تواند تجديد نظر كند.

 

تبصره 3:

نمرات دروس كار آموزي، كارورزي، عمليات صحرايي، كار در عرصه و دروسي كه در برنامه درسي مصوب توأم با تكليف پژوهشي ارائه مي شود، در صورتي كه به تشخيص شوراي دانشكده و شوراي برنامه ريزي دانشگاه تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي شود. نمره ناتمام بايد حداكثر ظرف مدت چهل و پنج (45) روز از تاريخ پايان امتحانات همان ترم با رعايت مهلت هاي مذكور در تبصره 2 اين ماده به نمره قطعي تبديل شود. چنين دروسي مي بايست در نيم سال دوم هر سال تحصيلي و يا ترم تابستاني ارائه شود و در صورت ارائه در نيمسال اول، مهلت اعلام نمره براساس تبصره 1 خواهد بود.

تبصره 4:

درس پروژه كارشناسي مي تواند بصورت ناتمام تا نيمسال بعدي ادامه يابد. در صورت عدم اخذ يا اتمام پروژه تا پايان نيمسال بعدي، نمره صفر براي درس مذكور در كارنامه درج مي گردد.

تبصر ه5:

نمره درس پس از قطعي شدن در سيستم الكترونيكي آموزش دانشگاه، غير قابل تغيير است.

تبصره6:

مدرس موظف است برگه هاي امتحاني هر درس را به عنوان سابقه درس، حداقل تا دو نيمسال تحصيلي پس از نيمسال ارائه درس، نزد خود نگهداري نمايد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/22
تعداد بازدید:
993
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.