ماده9

 پيش نيازي و هم نيازي دروس

چگونگي و ترتيب ارائه دروس هر دوره با رعايت پيش نيازي و هم نيازي دروس، طبق برنامه درسي مصوب مي باشد.

تبصره 1:

هم نيازي دروس در صورت حداقل يكبار افتادن در درس پيش نياز، به تشخيص شوراي دانشكده مجاز است.

تبصره 2:

دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي از رعايت مقررات مربوط به پيش نيازي و هم نيازي دروس معاف است.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/19
تعداد بازدید:
889
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.