ماده2

تعاريف

2.1. وزارت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

 2.2. دانشگاه: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي.

 2.3. شوراي آموزشي: شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه.

 2.4. كميسيون: كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه.

 2.5. شوراي دانشكده: شوراي دانشكده / مركز آموزش هاي آزاد و الكترونيكي دانشگاه.

 2.6. دوره: دوره كارشناسي پيوسته است كه بصورت روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نيمه حضوري طبق ضوابط مربوطه برگزار مي شود.

 2.7. روزانه: منظور شيوه آموزشي است كه دانشجو با بهره گيري از قانون آموزش رايگان و يا با پرداخت شهريه (حسب مورد) و بصورت حضوري در دانشگاه تحصيل كند.

 2.8. نوبت دوم (شبانه): منظور شيوه آموزشي است كه دانشجو بدون بهره مندي از آموزش رايگان و با پرداخت شهريه و بصورت حضوري در دانشگاه تحصيل كند.

 2.9. آموزش نيمه حضوري: آموزشي است كه بخشي از فرايند يادگيري با استفاده از رسانه هاي نوشتاري، صوتي-تصويري و الكترونيكي انجام و تنها كلاس هاي رفع اشكال به صورت چهره به چهره برگزار مي شود.

 2.10. راهنماي تحصيلي: عضو هيأت علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي است كه از سوي شوراي دانشكده انتخاب مي شود تا راهنماي دانشجويان در امور علمي، فرهنگي و تحصيلي باشد.

 2.11. واحد درسي: مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن بصورت نظري 16 ساعت، عملي يا آزمايشگاهي 32 ساعت، كارگاهي يا عمليات ميداني 48 ساعت، كارآموزي، كارورزي و يا كار در حوزه كاربرد 64 ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه مصوب درسي ارائه مي شود. رشته هايي كه داراي پروژه هستند، مدت اجراي پروژه حداكثر دو نيمسال مي باشد.

 2.12. درس جبراني: درسي است كه به تشخيص گروه آموزشي گذراندن آن براي رفع كمبود دانش و يا مهارت دانشجو در آغاز يا طي دوره تحصيلي مربوطه ضروري است.

 2.13. رشته تحصيلي: مجموعه بهم پيوسته اي از دروس دانشگاهي است كه با محتوا و روش شناسي خاص در قالب برنامه هاي درسي در دوره هاي تحصيلي مختلف به اجرا گذاشته مي شود.

 2.14. دوره كارداني: دوره تحصيلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز مي شود و دانشجو با گذراندن حداقل 70 واحد درسي طبق برنامه مصوب رشته تحصيلي به دريافت مدرك كارداني نايل مي شود.

 2.15. دوره كارشناسي پيوسته: دوره تحصيلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز مي شود و دانشجو با گذراندن حداقل 135 واحد و حداكثر 138 واحد در رشته هاي علوم پايه و حداقل 140 واحد و حداكثر 144 واحد (منوط به آنكه منجر به يك درس مستقل نگردد) در رشته هاي فني و مهندسي طبق برنامه درسي مصوب، به دريافت مدرك كارشناسي نايل مي شود.

 2.16. گروه آزمايشي: مجموعه رشته هاي مختلف تحصيلي است كه براي ورود به تحصيل آنان، موارد آزموني مشترك برگزار مي شود.

 2.17. گروه آموزشي: بنيادي ترين واحد سازماني دانشگاهي متشكل از تعدادي عضو هيأت علمي است كه با تأكيد بر آموزش، به توليد، ترويج و انتشار علم در يك حوزه تخصصي مي پردازد.

 2.18. دانشجو: فرد پذيرفته شده اي است كه در مهلت مقرر و بر اساس ضوابط و مقررات جاري در دانشگاه ثبت نام مي كند.

 2.19. دانش آموخته: فردي است كه يكي از دوره هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان برساند و برابر ضوابط معين، گواهي يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت كند.

 2.20. مشروطي: ترمي كه معدل دانشجو در آن كمتر از 12 گردد.

 2.21. مشروطي بي اثر: ترمي كه در آن معدل دانشجو كمتر از 12 گردد وليكن تعداد واحدهاي اخذ شده كمتر از حد نصاب (14 واحد) باشد. 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/19
تعداد بازدید:
848
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.