ماده21

ماده 21- انتقال توأم با تغيير رشته

21-1- انتقال توأم با تغيير رشته دانشجو در صورت داشتن شرايط زير تنها براي يك بار امكان‌پذير است:

الف) وجود رشته- گرايش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه مقصد.

ب) وجود كد رشته- گرايش مورد تقاضا در كارنامه محرمانه صادره از سازمان سنجش آموزش كشور (به عبارت ديگر كمتر نبودن نمره‌هاي اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آموزشي مربوط از نمره آخرين فرد پذيرفته شده در آن رشته-‌گرايش در دانشگاه مقصد و در همان سال پذيرش).

ج) اعلام موافقت دانشگاه‌هاي مبداء و مقصد به صورت مكتوب.

د) امكان ادامه تحصيل دانشجو در رشته- گرايش جديد در سنوات مجاز باقيمانده.

تبصره1: انتقال توأم با تغيير رشته از دانشگاه‌هاي غيردولتي به دولتي، از دوره شبانه به روزانه و از شيوه‌ آموزشي غيرحضوري به نيمه‌حضوري و حضوري ممنوع است ولي برعكس اين موارد مجاز است.

تبصره2: معادل‌سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجوي انتقالي بر اساس شيوه‌نامه اجرايي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه امكان‌پذير است.

تبصره 3: به ازاي هر 12 واحد از درس‌هاي معادل‌سازي شده، يك نيم‌سال تحصيلي از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته مي‌شود.

تبصره 4: معادل‌سازي درس‌ها تنها در شيوه‌هاي آموزشي هم عرض زير صورت مي‌گيرد:

الف) واحدهاي گذرانده دانشجو در شيوه آموزشي حضوري به شيوه‌هاي آموزشي حضوري، نيمه‌حضوري يا غيرحضوري.

ب) واحدهاي گذرانده دانشجو در شيوه آموزشي نيمه‌حضوري به شيوه‌هاي آموزشي نيمه‌حضوري و غيرحضوري.

ج) واحدهاي گذرانده دانشجو در شيوه آموزشي غيرحضوري به شيوه آموزشي غيرحضوري. 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/14
تعداد بازدید:
1287
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.