ماده15

ماده 15- مرخصي تحصيلي

15-1- دانشجو مي‌تواند با رعايت سنوات مجاز تحصيل حداكثر دو نيم‌سال تحصيلي از مرخصي تحصيلي بااحتساب با موافقت راهنماي آموزشي و شوراي دانشكده استفاده كند.

تبصره 1: شوراي دانشكده مي‌تواند با رعايت سنوات مجاز تحصيل نسبت به صدور مرخصي تحصيلي بااحتساب بر اساس درخواست دانشجو تصميم‌گيري كند.

تبصره2: مدت مجاز مرخصي زايمان، دو نيم‌سال تحصيلي بدون‌احتساب در سنوات تحصيلي با تأييد شوراي دانشكده است.

تبصره3: بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي (مرخصي پزشكي، مأموريت همسر يا والدين و ...) حداكثر تا دو نيم‌سال تحصيلي، بدون‌احتساب در سنوات مجاز، در اختيار مرجع قانوني مشخص شده در آيين‌نامه‌هاي وزارت متبوع است.

تبصره4: دانشجو مي‌تواند با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه از مجموع مرخصي‌هاي مذكور در اين ماده بهره‌مند شود.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/14
تعداد بازدید:
1288
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.