ماده14

ماده 14- ضوابط مربوط به اعلام نمرات نهايي دانشجويان در يك نيم‌سال تحصيلي

14-1- نمره نهايي درس‌هاي دانشجويان در هر نيم‌سال ظرف حداكثر 10 روز پس از پايان آخرين روز امتحانات آن نيم‌سال توسط مدرسان در سامانه آموزشي دانشگاه درج مي‌شود. در تقويم آموزشي دانشگاه زماني براي رسيدگي به اعتراض‌هاي دانشجويان و اصلاح احتمالي نمرات در نظر گرفته مي‌شود.

تبصره 1: نمره درس‌هاي كارآموزي، كارورزي، عمليات صحرايي، كار در عرصه و درس‌هايي كه در برنامه درسي مصوب توأم با پروژه ارائه مي‌شوند، در صورتي كه تكميل آنها به تشخيص شوراي دانشكده و شوراي برنامه‌ريزي دانشگاه در طول يك نيم‌سال تحصيلي ميسر نباشد ناتمام تلقي مي‌شود. نمره ناتمام بايد حداكثر ظرف مدت چهل و پنج (45) روز از تاريخ پايان امتحانات همان نيم‌سال تحصيلي با رعايت مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به نمره قطعي تبديل شود. چنين درس‌هايي مي‌بايست در نيم‌سال تحصيلي دوم هر سال تحصيلي و يا دوره تابستان ارائه شود و در صورت ارائه در نيم‌سال تحصيلي اول، مهلت اعلام نمره همانند ساير درس‌هاي عادي خواهد بود.

تبصره 2: درس پروژه كارشناسي مي‌تواند به‌صورت ادامه‌دار تا نيم‌سال تحصيلي بعدي ادامه يابد. در صورت عدم اخذ يا عدم اتمام پروژه در نيم‌سال تحصيلي بعدي، نمره صفر براي درس مذكور در كارنامه درج مي‌شود.

تبصره 3: نمره درس پس از قطعي شدن در سامانه آموزشي دانشگاه، غير قابل تغيير است.

تبصره 4 : مدرس، برگه‌هاي امتحاني هر درس را به عنوان سابقه درس حداقل تا دو نيم‌سال تحصيلي پس از نيم‌سال تحصيلي ارائه درس، نزد خود نگهداري مي‌كند.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/14
تعداد بازدید:
1337
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.