ماده6

ماده 6- نيم‌سال‌هاي تحصيلي بي‌اثر

6-1- در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان يك نيم‌سال تحصيلي بنا به دلايل موجه و خارج از اراده دانشجو به تشخيص شوراي دانشكده به كمتر از 12 واحد درسي برسد، اين نيم‌سال تحصيلي به عنوان يك نيم‌سال تحصيلي كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي‌شود، اما در مشروط شدن يا بهره‌مندي از تسهيلات مربوط به دانشجويان با معدل بالا بي‌تأثير است (به عبارت ديگر، اگر ميانگين نيم‌سال تحصيلي دانشجو كمتر از 12 شد مشروط‌ بي‌اثر بوده و اگر 17 و بالاتر شد نمي‌تواند از تسهيلات تبصره 1 ماده 5- 1 استفاده كند).

تبصره 1: در شرايطي كه وضعيت دانشجو در يك نيم‌سال تحصيلي مشروط بي‌اثر شود، براي محاسبه ميانگين مؤثر، ميانگين نيم‌سال تحصيلي مذكور با ميانگين نيم‌سال يا نيم‌سال‌هاي تحصيلي بعدي (تا رسيدن به حدنصاب حداقل واحد) جمع و ميانگين‌گيري شده و درصورتي كه ميانگين تجمعي اين نيم‌سال‌هاي تحصيلي كمتر از 12 باشد، يك نيم‌سال تحصيلي مشروط براي دانشجو منظور خواهد شد.

تبصره 2: معيار انتخاب واحد در نيم‌سال تحصيلي بعد از محاسبه مشروط تجمعي، ميانگين آخرين نيم‌سال تحصيلي با تعداد واحد مجاز (به غير از دوره تابستان) است.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/14
تعداد بازدید:
1376
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.