ماده2

ماده 2- تعريف‌ها

1-2- آموزش حضوري: شيوه‌اي از آموزش كه دانشجو به صورت تمام وقت و با حضور فيزيكي در دانشگاه تحصيل مي‌كند.
2-2- آموزش رايگان: آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصيلي بدون پرداخت شهريه در دانشگاه‌هايي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند.
3-2- آموزش غيرحضوري: شيوه‌اي از آموزش كه حضور فيزيكي دانشجو در دانشگاه الزامي نيست.
4-2- آموزش مهارتي: آموزشي كه براي ارتقاي سطح دانش فني، مهارت‌ها، كارايي و توانايي دانشجو در رشته مربوط برگزار مي‌شود.
5-2- آموزش نيمه‌حضوري: شيوه‌اي از آموزش كه بخشي از آموزش به صورت حضوري و بخش ديگر به صورت غيرحضوري انجام مي‌شود.
6-2- برنامه درسي: مجموعه به هم پيوسته‌اي از درس‌هاي هر رشته تحصيلي كه هدف مشخصي را دنبال كرده و برنامه آن توسط مراجع ذي‌صلاح به تصويب رسيده است.
7-2- دانش‌آموخته: فردي كه يكي از دوره‌هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان رسانده و گواهي يا مدرك تحصيلي مربوطه را دريافت كرده است.
8-2- دانشجو: فرد پذيرفته شده‌اي كه در مهلت مقرر و بر اساس ضوابط و مقررات جاري در دانشگاه ثبت‌نام مي‌كند.
9-2- دانشگاه: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي.
10-2- درس جبراني: درسي كه به تشخيص گروه آموزشي گذراندن آن براي رفع كمبود دانش و يا مهارت دانشجو در آغاز يا طي دوره تحصيلي مربوطه ضروري است.
11-2- دوره تابستان: بازه زماني شامل 6 هفته آموزش و يك هفته امتحانات پاياني در طول تابستان.
12-2- دوره كارشناسي پيوسته: دوره تحصيلي كه پس از دوره متوسطه آغاز مي‌شود و دانشجو با گذراندن كليه واحدهاي دوره طبق برنامه درسي مصوب، به دريافت مدرك كارشناسي نايل مي‌شود.
13-2- دوره كهاد: دوره تحصيلي فرعي و كوتاه مدت كه دانشجوي واجد شرايط، هم زمان با رشته تحصيلي اصلي انتخاب مي‌كند.
14-2- دوره مشترك بين‌الملل: دوره‌ي كارشناسي پيوسته كه بر اساس ضوابط مصوب در مراجع ذي‌صلاح با مشاركت يك دانشگاه خارجي برگزار مي‌شود.
15-2- راهنماي آموزشي: عضو هيأت علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي كه از سوي شوراي دانشكده انتخاب مي‌شود تا راهنماي تحصيلي دانشجو از تاريخ ورود تا دانش‌آموختگي باشد.
16-2- رشته تحصيلي: يك زمينه علمي كه به لحاظ موضوع كاملاً مشخص و متمايز بوده و به يك كارايي مشخص مي‌انجامد.
17-2- شوراي آموزشي دانشگاه: يكي از شوراهاي تخصصي در نخستين سطح سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي راهبردي، كه در حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات‌تكميلي دانشگاه و به رياست معاون آموزشي تشكيل مي‌شود. در اين شورا نسبت به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري در امور اجرايي مرتبط با تحصيل دانشجو اقدام مي‌شود. شوراي آموزشي مي‌تواند اختيارات مشخص شده در اين آيين‌نامه را به گروه آموزشي يا يك كميته منتخب تفويض كند.
18-2- شوراي دانشكده: شورايي به رياست رئيس دانشكده كه كليه بحث‌هاي كلان دانشكده و از جمله موارد آموزشي در آن مطرح مي‌شود. اعضاي اين شورا شامل رئيس دانشكده، معاونان، مديران گروه‌ها، مدير فرهنگي (درصورت وجود) و سرپرست تحصيلات‌تكميلي است. 
19-2- گرايش‌هاي يك رشته تحصيلي: شاخه‌‌هاي تخصصي از يك رشته تحصيلي كه بين 30 تا 70 درصد واحدهاي آن‌ها مشابه است.
20-2- گروه آزمايشي: رشته‌هاي مختلف تحصيلي در دوره متوسطه كه مواد آزموني مشترك دارند.
21-2- گروه آموزشي: بنيادي‌ترين واحد سازماني دانشگاه متشكل از اعضاي هيأت علمي داراي تخصص مشترك در يك رشته تحصيلي. 
22-2- مدرس: عضو هيأت علمي كه مسئوليت تدريس درس‌هاي نظري يا عملي را در دانشگاه بر عهده دارد.
23-2- مشروطي: مشخصه نيم‌سالي از دوره تحصيلي دانشجو كه ميانگين نمره‌هاي دانشجو در آن كمتر از 12 شده است.
24-2- مشروطي بي‌اثر: مشخصه نيم‌سالي از دوره تحصيلي دانشجو كه در آن ميانگين نمره‌هاي دانشجو كمتر از 12 بوده ولي تعداد واحدهاي اخذ شده در آن نيم‌سال كمتر از حد نصاب (12 واحد) است. 
25-2- مشروطي تجمعي: درصورت مشروطي بي‌اثر، ميانگين نمره‌هاي آن نيم‌سال با يك يا چند نيم‌سال بعدي دانشجو براي رسيدن به حدنصاب 12 واحد محاسبه مي‌شود. درصورت كمتر شدن ميانگين نمره‌هاي نيم‌سال‌هاي مذكور از 12، يك نيم‌سال با عنوان مشروطي تجمعي براي دانشجو لحاظ مي‌شود.
26-2- نيم‌سال تحصيلي: بازه زماني شامل 16 هفته آموزش و 12 روز غير تعطيل امتحانات پاياني.
27-2- واحد درسي: حداقل ساعات آموزش لازم مبتني بر برنامه مصوب درسي در طول يك نيم‌سال تحصيلي يا دوره تابستاني براي احتساب در سوابق آموزشي دانشجو است. اين ميزان براي هر واحد درس‌هاي نظري 16 ساعت، براي هر واحد درس‌هاي عملي يا آزمايشگاهي 32 ساعت، براي هر واحد درس‌هاي كارگاهي يا عمليات ميداني 48 ساعت، براي هر واحد درس‌هاي كارورزي و يا كار در حوزه كاربرد 64 ساعت و براي هر واحد درس‌ كارآموزي 120 ساعت است.
28-2- وزارت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/20
تعداد بازدید:
1346
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.