اهداف و سياستهاي كلان

معاونت فرهنگي و دانشجويي

"اهداف سال98"

-         پيگيري و اجراي سياست هاي ابلاغي وزارت عتف با تأكيد بر ايجاد سازمان امور دانشجويان در دانشگاه

-         تقويت نظارت عاليه و بازرسي در بخش هاي تغذيه و سراهاي دانشجويي در راستاي كيفيت بخشي به خدمات و ارتقاء هرچه بيشتر سطح رضايتمندي دانشجويان

-         اجراي سياست هاي مالي با لحاظ نمودن كاهش مصرف و هزينه بهينه و متمركز

-         ارزيابي مستمر درون سازماني با تأكيد بر پاسخگويي متواضعانه، دقت و سرعت در ارايه خدمات منطبق بر منشور اخلاقي معاونت

-         تعيين تكليف و ساماندهي مديريت بر اماكن ورزشي و سلف سرويس هاي پرديس هاي عمران و برق در راستاي اجراي مديريت واحد و ممانعت از تداخل وظايف و حيطه هاي كاري و بروز مشكلات حقوقي پيامد آن

-         پيگيري پياده سازي نمودار سازماني معاونت بطور كامل با تأكيد بر الحاق و مديريت بر اداره شاهد و ايثارگر و مديريت امور فرهنگي و تكميل كادر نيروي انساني در مركز بهداشت و مشاوره

-         تقويت زير ساختها بر پايه ايمني و سلامت و پياده سازي نظام HSE در اماكن تحت نظارت

-          ملزومات بين المللي سازي دانشگاه با تأكيد بر سراهاي دانشجويي و امور رفاهي

-         راه اندازي رستوران مكمل در راستاي استفاده بهينه از تجهيزات موجود، افزايش تعداد انتخاب غذا، درآمدزايي، تنوع بخشي و كاهش تصدي گري در امور تغذيه

-         تقويت ارتباط با تشكل ها، شوراها و انجمن هاي دانشجويي در جهت تعامل سازنده و هم افزايي براي ارتقاء رضايتمندي دانشجويان

-         گسترش فعاليت هاي كارگروه نشاط افزايي با اجرايي نمودن محور هاي مذهبي و بازديدهاي علمي با بهره مندي از ظرفيت هاي موجود داخلي و حمايت هاي نهاد هاي بيرون از دانشگاه

-         توسعه ورزش همگاني با هدف ترويج فرهنگ ورزش

-         امضاء تفاهم نامه در زمينه هاي فرهنگي،صنفي،گردشگري و تربيت بدني با مراكز مرتبط در جهت تقويت ارتباطات و بهره مندي از امكانات دو طرف

-         برنامه ريزي براي بهبود فرآيند تجميع دانشگاه در حوزه دانشجويي

-         تدوين و اجراي برنامه توسعه در راستاي بين المللي سازي دانشگاه

-          تكريم دانشجويان با پاسخگويي مناسب و تعامل سازنده در راستاي تحول در امور

-          سوق دادن امكانات به سمت بخش هاي اولويت دار و ايجاد رقابت با محوريت عدالت در توزيع تسهيلات، با هدف درآمدزايي در بخش خدمات

-          پيشگيري از آسيب هاي دانشجويي در راستاي محوريت نشاط و سرزندگي

-          بهره برداري و به كارگيري سامانه الكترونيكي در كليه خدمات دانشجويي

-          تدوين و اجراي نظام نظارت و ارزيابي بهبود شاخص ها با هدف ايجاد تحول در روش ها

-          توجه ويژه به ورزش و تربيت بدني با تأكيد بر ورزش همگاني و قهرماني

-          اجراي مديريت مشاركتي در تصميم سازي و ارايه خدمات

-          ايجاد جو آرامش، نشاط، امنيت رواني و بهداشت براي دانشجويان

-          بهبود سطج كيفيت خدمات و تنوع بخشي در اين زمينه با بهره مندي از كالاي با كيفيت ايراني

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/13
تعداد بازدید:
1546
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.