• 1396/10/09
 
سامانه هاي آئروترموديناميكي به طور كلي به آن دسته از تجهيزات مهندسي اطلاق مي شود كه جريان سيالات و تبادلات حرارتي در آن ها رخ داده و كاركرد آن ها مبتني بر اصول علوم حرارت و سيالات مي باشد. كاربردهاي چنين سامانه هايي بسيار گسترده و شامل طيف وسيعي از تحولات و پديده هاي طبيعي و مهندسي مي باشد. براي طراحي مناسب يا بهينه چنين سامانه هايي نه تنها بايد قادر به تجزيه و تحليل آن ها بود، بلكه بايد بتوان از الگوريتم هاي سريع و دقيقي براي انجام فرآيند طراحي نيز استفاده كرد.
 
هدف اصلي تاسيس آزمايشگاه پژوهشي طراحي و ساخت سامانه هاي بهينه آئروترموديناميكي ايجاد يك قطب يا مركز پژوهشي مجهز به علوم، ابزار  و روش هاي پيشرفته براي تعريف و حل مسائل طراحي در حوزه علوم حرارت و سيالات است. براي نيل به اين هدف مي توان از روشهاي محاسبات عددي، مطالعات تجربي و يا تركيبي از آنها بهره گرفت كه همه اين موارد در دستور كار آزمايشگاه مي باشند. 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.