width=900
مرکز تحقیقات زیر ساختهای صنعت حمل و نقل کشور
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ مرداد
width=137
0
 

مرکز تحقیقات زیرساختهای صنعت حمل و نقل کشور:

نظر به نقش حیاتی زیرساختهای صنعت حمل و نقل هر کشور و نیز تخصیص بودجه‌های کلان ملی جهت احداث و نگهداری این زیرساختها، احداث مرکز تحقیقات زیرساختهای صنعت حمل و نقل کشور با هدف توسعه و گسترش پژوهشهای کاربردی در زمینة طراحی و اجرای روسازی‌های راه، راه‌آهن ، فرودگاه و بنادر ضرورت خواهد داشت. از طرفی در بسیاری از موارد می‌توان عدم بروز بودن شیوه‌های طراحی روسازی‌ و یا بومی‌سازی نشدن آیین‌نامه‌های طراحی روسازی را یکی دیگر از مشکلات طراحی روسازی برشمرد که این کمبودها در پرتوی تحقیقات بومی در خصوص طراحی و اجرای روسازی قابل رفع می‌باشند. در این راستا علاوه بر تحقیق در خصوص مسائل مرتبط با طرح هندسی و جانمایی، تحقیقات کاربردی در خصوص بکارگیری مصالح نوین در روسازی راه، راه‌آهن، فرودگاه و بنادر و نقش آن در توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت است که نیل به اهداف فوق از اهداف اصلی مرکز تحقیقات زیرساختهای صنعت حمل و نقل است.