دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۶ پنج شنبه ۸ تير
.
.
  • 1
  • 2
: آخرین اطلاعیه
اخبار جلسات دفاعیه دکتری
 
دانشجو: مجتبي ساكي استاد راهنما: مجتبي ساكي
موضوع پايان نامه: بررسي و بهينه سازي جوش مقاومتي نقطه اي فولادهاي پر استحكام پيشرفته
 
دانشجو: مرتضي آذربرمس استاد راهنما: دكتر مهرداد آقايي خفري
موضوع رساله: مدلسازي ريز ساختار حاصل از فورج داغ سوپر آلياژ IN718 و ارزيابي آن با داده هاي تجربي
 
دانشجو: اميد سالاري استادراهنما: دكتر مهرداد آقايي خفري
موضوع پايان نامه: بررسي نقشه هاي فرآيند در تغيير شكل داغ بر اساس مدل ديناميكي مواد
 
دانشجو: محمدرضا باب الحوايجي استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي خواص خمشي كامپوزيت زمينه پليمري خود ترميم مبتني بر شبكه ميكروآوندي
 
دانشجو: سيد امير منصوري استاد راهنما: دكتر حميد خرسند
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي سنتز نانو كامپوزيت زمينه تيتانيوم تقويت شده با ذرات نانومتري به روش آلياژ سازي مكانيكي
 
دانشجو: فاطمه محبتي استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي رفتار كششي كامپوزيت هاي چند لايه الياف فلز ترميم شده با الياف توخالي شيشه كوتاه
 
دانشجو: محمدامين محمدي استاد راهنما: دكتر رضااسلامي فارساني
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي رفتار كششي كامپوزيت زمينه پليمري خودترميم شونده مبتني بر شبكه ميكروآوندي
 
دانشجو: شعله عباس نيا استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي رفتار خمشي كامپوزيت هاي لايه اي الياف – فلز خودترميم شونده با الياف تو خالي شيشه اي كوتاه


آرشیو اخبار جلسات دفاعیه رساله دکتری
اخبار جلسات دفاعیه کارشناسی ارشد
 
دانشجو: مجتبي ساكي استاد راهنما: مجتبي ساكي
موضوع پايان نامه: بررسي و بهينه سازي جوش مقاومتي نقطه اي فولادهاي پر استحكام پيشرفته
 
دانشجو: اميد سالاري استادراهنما: دكتر مهرداد آقايي خفري
موضوع پايان نامه: بررسي نقشه هاي فرآيند در تغيير شكل داغ بر اساس مدل ديناميكي مواد
 
دانشجو: محمدرضا باب الحوايجي استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي خواص خمشي كامپوزيت زمينه پليمري خود ترميم مبتني بر شبكه ميكروآوندي
 
دانشجو: سيد امير منصوري استاد راهنما: دكتر حميد خرسند
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي سنتز نانو كامپوزيت زمينه تيتانيوم تقويت شده با ذرات نانومتري به روش آلياژ سازي مكانيكي
 
دانشجو: فاطمه محبتي استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي رفتار كششي كامپوزيت هاي چند لايه الياف فلز ترميم شده با الياف توخالي شيشه كوتاه
 
دانشجو: محمدامين محمدي استاد راهنما: دكتر رضااسلامي فارساني
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي رفتار كششي كامپوزيت زمينه پليمري خودترميم شونده مبتني بر شبكه ميكروآوندي
 
دانشجو: شعله عباس نيا استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي رفتار خمشي كامپوزيت هاي لايه اي الياف – فلز خودترميم شونده با الياف تو خالي شيشه اي كوتاه
 
دانشجو: فرزانه عباسي ميشني استاد راهنما: دكتر محمدحسين سيادتي
موضوع پايان نامه: سنتز و بررسي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت زمينه آلياژ آلومينيم / ذرات كاربيد سيليسيوم


آرشیو اخبار جلسات دفاعیه پروژه کارشناسی ارشد
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.