دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
.
.
.
.
.
  • 1
  • 2
: آخرین اطلاعیه
اخبار جلسات دفاعیه دکتری
 
دانشجو: احمد استواري مقدم استاد راهنما: دكتر علي شكوه فر
موضوع پايان نامه: سنتز و مشخصه يابي تركيبات ترموالكتريك نانوساختار پايه سولفيدي
 
دانشجو: رضا محدث صديق استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي
موضوع پايان نامه: رفتار مكانيكي كامپوزيت هاي اپوكسي-الياف بازالت خود ترميم شونده بر پايه ميكروكپسول تحت بارگذاري ضربه
 
دانشجو: زينب دهقان استاد راهنما: دكتر سيد محمدحسين سيادتي
موضوع پايان نامه: ساخت نانوكاتاليست دركاربرد فتوسنتز مصنوعي
 
دانشجو: سيد حميد ميرعلا استاد راهنما: دكتر مجيد سيد صالحي
موضوع پايان نامه: تعيين چگالي نابجايي هاي هندسي لازم با استفاده از آناليز تصاوير پراش الكترون هاي برگشتي
 
دانشجو: سپهر شادماني اساتيد راهنما: دكتر خدايي و دكتر HuaLi
موضوع پايان نامه: superhydrophobic nanocomposite coating with improved mechanical properties
 
دانشجو: محمدامين مبيني رهني استاد راهنما: دكتر حميد خرسند
موضوع پايان نامه: بررسي تاثير فشار محفظه بر خواص نانوپوشش TiN در فرآيند پوشش دهي به روش PVD قوس كاتدي
 
دانشجو: علي صدوقي يارندي استاد راهنما: دكتر كيوان نارويي
موضوع پايان نامه: شبيه سازي حسگرهاي لمسي با استفاده از المان حجمي و مدل سازي چند مقياسي
 
دانشجو: نسرين حيدرنيا استاد راهنما: دكتر عباس منتظري هدش
موضوع پايان نامه: شبيه سازي ديناميك مولكولي تاثير الگوي پراكندگي نانوذرات در مكانيزم استحكام بخشي كامپوزيت زمينه فلزي


آرشیو اخبار جلسات دفاعیه رساله دکتری
اخبار جلسات دفاعیه کارشناسی ارشد
 
دانشجو: رضا محدث صديق استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي
موضوع پايان نامه: رفتار مكانيكي كامپوزيت هاي اپوكسي-الياف بازالت خود ترميم شونده بر پايه ميكروكپسول تحت بارگذاري ضربه
 
دانشجو: زينب دهقان استاد راهنما: دكتر سيد محمدحسين سيادتي
موضوع پايان نامه: ساخت نانوكاتاليست دركاربرد فتوسنتز مصنوعي
 
دانشجو: سيد حميد ميرعلا استاد راهنما: دكتر مجيد سيد صالحي
موضوع پايان نامه: تعيين چگالي نابجايي هاي هندسي لازم با استفاده از آناليز تصاوير پراش الكترون هاي برگشتي
 
دانشجو: سپهر شادماني اساتيد راهنما: دكتر خدايي و دكتر HuaLi
موضوع پايان نامه: superhydrophobic nanocomposite coating with improved mechanical properties
 
دانشجو: محمدامين مبيني رهني استاد راهنما: دكتر حميد خرسند
موضوع پايان نامه: بررسي تاثير فشار محفظه بر خواص نانوپوشش TiN در فرآيند پوشش دهي به روش PVD قوس كاتدي
 
دانشجو: علي صدوقي يارندي استاد راهنما: دكتر كيوان نارويي
موضوع پايان نامه: شبيه سازي حسگرهاي لمسي با استفاده از المان حجمي و مدل سازي چند مقياسي
 
دانشجو: نسرين حيدرنيا استاد راهنما: دكتر عباس منتظري هدش
موضوع پايان نامه: شبيه سازي ديناميك مولكولي تاثير الگوي پراكندگي نانوذرات در مكانيزم استحكام بخشي كامپوزيت زمينه فلزي
 
دانشجو: ابوذر اميدي استاد راهنما: دكتر مهرداد آقايي خفري
موضوع پايان نامه: ايجاد ساختار بهينه در لوله هاي HSLA جوشكاري شده به روش ERW به منظور بهبود خواص مكانيكي


آرشیو اخبار جلسات دفاعیه پروژه کارشناسی ارشد
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.