دعوت به همكاري: دانشگاه خواجه نصير طوسي براي تكميل كارشناسان كامپيوتر خود افراد واجد شرايط را به همكاري دعوت مي نمايد.
 

دعوت به همكاري كارشناس كامپيوتر

با استعانت از خداوند متعال دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي براي تكميل كادر كارشناسان كامپيوتر خود دو نفر آقا با مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد رشته تحصيلي كامپيوتر تمام گرايشهاي مرتبط، برق، متعهد، متخصص و واجد شرايط زير را پس از انجام آزمون (شفاهي) ، مصاحبه تخصصي و گزينش به صورت قرارداد معين به همكاري دعوت مي نمايد .

 

شرايط اوليه :

1-    دانش آموخته يكي از دانشگاههاي معتبر ،  ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

2-    آشنا به راهبري شبكه، راهبري وب سايت، راهبري تجهيزات كامپيوتري (نگهداري سخت افزاري، نرم افزاري، PC ها، توليد نرم افزار (برنامه نويسي).

3-    داشتن حداكثر 30 سال سن براي مدرك كارشناسي و 35 سال سن براي مدرك كارشناسي ارشد . ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺷﺮط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر در آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در صورت داشتن سابقه مفيد مرتبط مورد تاييد دانشگاه حداكثر سن تعديل مي گردد.

5-    داراي كارت پايان خدمت نظام وظيفه و با معافيت غير پزشكي با سلامت جسماني.

6-    ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﺳﻤﯽ، ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم.

-         دارا بودن شرايط عمومي استخدام مانند، داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان، اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، عدم اعتياد ، عدم سابقه محكوميت و سوء پيشينه و ...)

افراد علاقمند مدارك زير را از طريق آدرس الكترونيكي tarh@kntu .ac.ir و يا آدرس پستي تهران خيابان ميرداماد غربي پلاك 470 سازمان مركزي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دفتر طرح و برنامه ارسال نمايند.

مدارك مورد نياز :

1- برگ درخواست همكاري تكميل شده .   (دانلود فرم)

2- تصوير آخرين مدرك تحصيلي .

3- تصوير تمامي صفحات شناسنامه .

4- رزومه شخصي شامل مشخصات فردي ، سوابق تحصيلي، سوابق كاري و تجربي و ساير موارد ضروري .

5- تصوير ريز نمرات دوره تحصيلي كارشناسي به بالاتر.

6-    دو قطعه عكس 3*4 جديد پشت نويسي شده در صورت ارسال به صورت الكترونيكي با فرمتJPG با Resolution حداقل 150dpi

7-    تصوير فيش واريزي به مبلغ 800000ريال به شماره حساب 2177489001006 نزد بانك ملي شعبه اسكان كد 0271 ( وجه پرداختي قابل استرداد نمي باشد ).

 

پس از بررسي اوليه مدارك ارسالي از افرادي كه واجد شرايط تشخيص داده مي شوند براي مصاحبه حضوري دعوت به عمل مي آيد.

آخرين مهلت ارسال مدارك 25/4/97 مي باشد.

 

تعداد بازدید:
1635
تاریخ:
1397/04/12
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.