شرايط پذيرش دانشجو در دوره هاي مختلف كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
شرايط پذيرش دانشجو در دوره هاي مختلف كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

شرايط پذيرش دانشجو در دوره هاي مختلف كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

الف) شرايط عمومي دوره هاي مختلف:

1-   دوره روزانه: ارائه خوابگاه براي دانشجويان روزانه غيربومي به استثناء ساكنين شهرستان هاي توابع استان تهران و البرز، باتوجه به الويت (براساس رتبه هاي ورودي) و در قالب محدوديت هاي دانشگاه امكان پذير است و براي متقاضياني كه در اولويت قرار نگيرند، تامين خوابگاه مقدور نمي باشد.

2-   دوره نوبت دوم (شبانه): به دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) به هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخواهد گرفت. باتوجه به اينكه وام شهريه دانشجويان نوبت دوم از طريق صندوق رفاه دانشجويان تامين مي شود، درصورتي كه اعتبار لازم براي اين وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان تامين نگردد، دانشگاه در خصوص پرداخت وام شهريه هيچ گونه تعهدي ندارد.

3-      دوره الكترونيكي ( مجازي): به دانشجويان دوره الكترونيكي، به هيچ عنوان خوابگاه و وام شهريه دانشجويي تعلق نخواهد گرفت.

4-      دوره مشترك: به دانشجويان دوره مشترك، به هيچ عنوان خوابگاه و وام شهريه دانشجويي تعلق نخواهد گرفت.

ب) شرايط پذيرش دانشجو در دوره هاي مشترك:

1- پذيرش دانشجو به صورت نيمه متمركز و از طريق مصاحبه انجام خواهد گرفت. پذيرش اوليه چند برابر ظرفيت انجام مي شود.

2- مدت دوره ها 4 نيمسال تحصيلي خواهد بود كه بخشي از آن در دانشكده هاي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و بخشي ديگر در دانشگاه خارجي همكار برگزار مي شود.

3- دانشجويان طي مدت تحصيل در ايران تابع مقررات آموزشي جمهوري اسلامي ايران و در مدت تحصيل در كشور خارجي تابع مقررات آموزشي آن كشور خواهند بود.

4- كلاس ها در طول دوره در ايران غالباً به زبان انگليسي و در كشور ميزبان كاملا به زبان انگليسي خواهد بود. لذا آشنايي كافي با زبان انگليسي ضروري است و دانش زبان داوطلبين سنجيده خواهد شد.

5-                     5- هزينه تحصيل در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به صورت ريالي و هزينه تحصيل در دانشگاه خارجي برحسب ارز تعيين شده و     مطابق قوانين و مقررات دريافت خواهد شد. دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تعهدي از نظر اعطاي وام شهريه تحصيلي و تامين خوابگاه در طول تحصيل در ايران ندارد وليكن دانشگاه خارجي در تهيه خوابگاه همكاري خواهد نمود.

6-                          6- دانشجويان پس از اتمام دوره، دانشنامه كارشناسي ارشد را به طور جداگانه از هر دو دانشگاه دريافت خواهند نمود.

7-                         7- دانشجويان ذكور در طول دوره از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود و از نظر نظام وظيفه نبايد هيچ گونه منعي داشته باشند.

8-                          8-  به دانشجويان دوره مشترك، به هيچ عنوان خوابگاه و وام شهريه دانشجويي تعلق نخواهد گرفت.

9-                      9-  توضيحات مربوط به هررشته به طور جداگانه و مشروح در سايت دانشگاه به نشاني www.kntu.ac.ir ياlms.intl.kntu.ac.ir  قابل دسترس است.

ج) شرايط پذيرش دانشجو در مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي: اين دوره مطابق با سرفصل مصوب دانشگاه و در دانشكده مهندسي صنايع برگزار مي گردد.

د) شرايط پذيرش در رشته مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد: دانشجويان برتر از اين امكان برخوردار خواهند بود كه بخشي از دوره را در كشور فرانسه بگذرانند.

داوطلبان براي كسب اطلاع از ساير شرايط و ضوابط، به سايت دانشگاه به نشاني: www.kntu.ac.ir مراجعه نمايند.

تاریخ:
1397/03/13
تعداد بازدید:
1226
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.