اداري و مالي

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

آدرس پست الكترونيكي

دكتر علي اصغر رضي كاظمي

معاون اداري و مالي دانشكده

84062250

a.razi.kazemi[AT]eetd.kntu.ac.ir

ابوالحسن كريم پور

مسئول دفتر رياست و معاونت اداري و مالي

84062250

karimpour[AT]eetd.kntu.ac.ir

نرگس والي

مسئول دبيرخانه

84062244

  vaali[AT]eetd.kntu.ac.ir

مريم جمشيدي

مسئول امور دانشجويي

84062221

Jamshidi[AT]eetd.kntu.ac.ir

فاطمه ابهري

متصدي تلفنخانه

84062201

Abhari[AT]ee.kntu.ac.ir

محمود چالاكي

مسئول امور عمومي

84062251

chalaki[AT]eetd.kntu.ac.ir

عادل نوري

مسئول انبار

84062205

nouri[AT]ee.kntu.ac.ir

محمد سرداري

امين اموال

84062233

sardari[AT]eetd.kntu.ac.ir

حميد زيدآبادي

تأسيسات

84062153

zeidabadi[AT]eetd.kntu.ac.ir

قاسم حقدوست

تأسيسات

84062153

haghdoust[AT]eetd.kntu.ac.ir

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/28
تعداد بازدید:
305
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.